فروش آنلاین انواع بیمه نامه

نفرات برتر کنکور 94 اعلام شد

نفرات برتر هر يك از گروههاي ازمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان آزمون سراسري سال 1394 به شرح ذيل اعلام مي گردد.
نفرات برتر کنکور گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
نفرات برتر کنکور 94 , نفرات برتر آزمون سراسری سال 94


نفرات برتر کنکور گروه ازمايشي علوم تجربي
نفرات برتر کنکور 94 , نفرات برتر آزمون سراسری سال 94


نفرات برتر کنکور گروه آزمايشي علوم انساني
نفرات برتر کنکور 94 , نفرات برتر آزمون سراسری سال 94


نفرات برتر کنکور گروه آزمايشي هنر
نفرات برتر کنکور 94 , نفرات برتر آزمون سراسری سال 94


نفرات برتر کنکور گروه آزمايشي زبان
نفرات برتر کنکور 94 , نفرات برتر آزمون سراسری سال 94