فروش آنلاین انواع بیمه نامه

نزدیکى در ایام حیض از نظر مراجع تقلید و پزشکان

حکم نزدیکی در دوران قاعدگی از نظر مراجع و پزشکان

آیت الله العظمی بهجت قدس سره

سوال:در زمان حیض، نزدیکى نمودن در مهبل حائض، چه صورت دارد؟
پاسخ:در زمان حیض نزدیکى نمودن در مهبل حائض با علم به آن حرام است، و درباره هر یک از مرد وزن، موجب فسق مى شود على المعروف، اگرچه معلوم نیست از گناهان کبیره باشد، بلى حلال شمردن آن، با علم به حرمت آن موجب کفر است.

نزدیکى مرد با همسر حایض
سوال:هر گاه شوهر با همسر خود در زمان حیض نزدیکى نمود، آیا کفاره بر زن واجب است یا نه؟
پاسخ:واجب نیست، هر چند زن راضى به همبسترى باشد. بلکه وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نیست، و اظهر استحباب است و احتیاطا ترک کفاره نشود.

مقدار کفاره
سوال:کفاره نزدیکى، چه قدر است؟
پاسخ:کفاره عبارت است از یک دینار، (یعنى اشرفى هجده نخودى) که یک مثقال شرعى است. واین مقدار کفاره، در اوّل حیض است ، و در وسط آن، نصف اشرفى است، و در آخر آن، ربع آن.

کفاره نزدیکى با کنیز در زمان حیض
سوال:کفاره نزدیکى با کنیز در زمان حیض چه قدر است؟
پاسخ:سه مد گندم یا جو که به مسکین بدهد، هر چند آخر آن باشد، ولى تفریق بر سه مسکین، دلیلى ندارد. بلکه احوط جمع است در کنیز بین دینار وامداد مذکوره، به سه مسکین، یا ده مسکین، اگرچه به بیش از سه مد باشد، و شاید به دادن یک دینار، مثلاً به ده مسکین، در کنیز احتیاط حاصل شود.

نزدیکى با زنى که با استفاده از قرص حیض نمى بیند
سوال:نزدیکى با زنى که با قرص از حیض جلوگیرى مى کند چه حکمى دارد؟
پاسخ:اگر خون خارج نشود، حکم حیض را ندارد و نزدیکى اشکال ندارد.

قول زن در حیض و پاکى
سوال:قول زن در حائض بودن وپاک شدنش، مسموع است یا نه؟
پاسخ:بلى مسموع است، اگرچه مظنون باشد که خبرش دروغ است. پس اگر بگوید حائضم، نزدیکى با او حرام است و اگر بگوید پاکم نزدیکى با او حلال است. و هر گاه خبر دهد که در یک ماه، سه حیض دیده، جمیع احکام حیض نسبت به هر زمانى که مى گوید زمان حیض است، جارى است، واگر احتمال ضعیف برود که راست مى گوید، احوط است.

در حال نزدیکى متوجه حیض شود
سوال:به گفته همسرم مبنى بر پاک شدن، اطمینان پیدا کردم و اقدام به مجامعت کردم و متوجه شدم که پاک نشده و من سریعا خود را کنار کشیدم، آیا عمل من کفاره دارد؟
پاسخ:در فرض سؤال کفاره ندارد.

نزدیکى قبل از غسل حیض
سوال:آیا نزدیکى کردن با زن پس از قطع شدن خون حیض و قبل از غسل جایز است یا خیر؟
پاسخ:در جایز بودن نزدیکى غسل شرط نیست، هر چند قبل از غسل مکروه است و نیز بهتر است در نزدیکى قبل از غسل، ظاهر مهبل را شستشو نماید.

جنابت زن حائض به غیر نزدیکى
سوال:در زمان عادت ماهانه اگر زن به طریقى غیر از جماع ـ مثلاً با استمتاع زوج ـ جنب شود، آیا اشکال دارد؟
پاسخ:در مورد مزبور اشکال ندارد.

جماع با حایض از پشت
سوال:نزدیکى کردن در دبر (پشت) زن در ایام عادت ماهانه آیا جایز است و بر فرض عدم اطلاع آیا کفاره دارد؟
پاسخ:بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بر فرض جهل کفاره ندارد.

در حال آمیزش حیض شدن
سوال:اگر نداند همسرش عادت ماهانه است و بعد در حال آمیزش متوجه شود یا این که در ابتداى آمیزش حیض نبوده و بعدا شده چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ:واجب است فورا خود را کنار بکشد.

حکم سایر لذت ها غیر نزدیکى
سوال:حکم مادون الجماع چیست؟
پاسخ:نزدیکى در حال حیض هم بر زن هم بر مرد حرام است ولى بوسیدن و لذت هاى دیگر جایز است و لذّت بردن از مابین ناف تا زانو مکروه است.

حرمت، به زن دایم اختصاص ندارد
سوال:آیا حرمت نزدیکى به همسر دایم اختصاص دارد؟
پاسخ:نزدیکى در حال حیض حرام است، چه زن دایم باشد یا غیر دایم یا زن آزاد باشد یا کنیز.

حرمت نزدیکى با حائض
سوال:نزدیکى با زن حائض به چه مقدار حرام است؟
پاسخ:نزدیکى کردن در مهبل، هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بیرون نیاید.

نزدیکى در ایامى که حیض قطعى نیست
سوال:آیا نزدیکى با زنى که حیضش قطعى نیست جایز است؟
پاسخ:نزدیکى کردن در روزهایى که حیض زن قطعى نیست، ولى شرعا باید براى خود حیض قرار دهد حرام است؛ پس زنى که بیشتر از ده روز خون مى بیند و باید به دستورى که قبلاً ذکر شده روزهاى عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمى تواند در آن روزها با او نزدیکى نماید.

حکم فرزندى که نطفه اش در زمان حیض به وجود مى آید
سوال:اگر در حال حیض کسى با زن خودش جماع کند و فرزندى متولد شود حکمش چیست؟
پاسخ:هر گاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض با زن نزدیکى کند معصیت کرده، ولى اگر بچه اى از آنان به دنیا بیاید، حلال زاده است.

عرق کسى که با حائض نزدیکى کرده
سوال:آیا نزدیکى در حال حیض حکم جنب از حرام را دارد که اجتناب از عرق واجب شود؟
پاسخ:اگر در زمانى که نزدیکى با زن حرام است (مثلاً در روزه ماه رمضان یا در حال حیض) با زن خود نزدیکى کند، در صورتى که عرق او خشک نشده واگر وظیفه اش تیمم باشد تیمم نکرده، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود، در حال نماز، اجتناب نماید. و اگر تیمم کرده، بنا بر اظهر اجتناب از عرقى که بعد از تیمم فوق حاصل شده، حتى اگر خشک نشده باشد، لازم نیست

-----------------------------------------------------------------------

آیت الله مکارم شیرازی

نزدیکی کردن با همسر در دوران حیض
سوال:حکم نزدیکی کردن انسان با همسرش در حال حیض چیست؟ و آیا نیاز به پرداخت کفاره می باشد؟
پاسخ:این کار حرام است و احتیاط آن است کفاره آن را بپردازید.

نزدیکی با همسر در حال عادت ماهیانه
سوال:بنا به رساله آیت الله مکارم نزدیکی با همسر در روز دوم و سوم عادت ماهیانه چه حکمی دارد_البته به میزان ختنه گاه.
پاسخ:این عمل حرام است و اگر چنین عملی را مرتکب شد احتیاط آن است کفاره دهد و کفاره آن یک مثقال شرعی طلا معادل 75 صدم مثقال معمولی است.

آمیزش با همسر در روز آخر عادت ماهیانه
سوال:آیا نزدیکى در روز آخر عادت ماهیانه در حالى که هنوز خون قطع نشده، حرام است؟ و در صورتى که قطع شده ولى هنوز غسل نکرده چه حکمى دارد؟
پاسخ:اگر خون قطع نشده حرام است و بعد از آن اشکالى ندارد.

نزدیکی در دوران قاعدگی
سوال:آیا نزدیکی با همسر در دوران قاعدگی حرام است؟
پاسخ:آری، حرام است.

-----------------------------------------------------------------------

آیت الله سیستانی

سوال:آیا نزدیکی کردن در دوران قاعدگی از نظر احکام اسلامی گناه دارد؟ آیا از نظر پزشکی عواقبی هم دارد؟
پاسخ:نزدیکی با همسر در ایام حیض حرام است و باید شوهر استغفار کند و بنابر احتیاط مستحب کفاره هم بدهد.V}آیت‏اللّه سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م 450 و 452 .{V
T}تبصره. {Tمقدار کفّاره بدین قرار است: اگر نزدیکى در ثلث اول روزهاى حیض باشد، «یک مثقال» (18 نخود) طلا و در ثلث دوم «نیم مثقال» (9 نخود) طلا و در ثلث سوم، «یک چهارم مثقال» (5/4 نخود) طلا است.
در ایام حیض تنها آمیزش جنسی (به خاطر ضررهای بهداشتی، تربیتی و اخلاقی) ممنوع است و هر گونه معاشرت و تمتع از همسر غیر از عمل جنسی هیچ گونه مانعی ندارد و رمز این مطلب در هماهنگی قانون تشریع با نظام آفرینش و تکوین نهفته است، زیرا زن در ایام عادت ماهانه به لحاظ جسمی آمادگی آمیزش جنسی را ندارد و غلظت و عفونت و سوزندگی خون، کسالت و اختلال مزاج و تشنج که در اثر پارگی رگ های دیواره رحم برای زن پیش می آید، او را نسبت به آمیزش بی نشاط می کند و لذا است که در قرآن کریم از حیض به عنوان یک بیماری تن که در حین آن باید از همخوابگی (نه معاشرت)، اجتناب شود، یاد شده است(3): «A}یسئلونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض{A؛ از تو درباره حیض سؤال می کنند بگو نوعی بیماری است، در حال این بیماری با زنان نزدیکی نکنید»(4).

-----------------------------------------------------------------------

پزشکی

سوال: آیا نزدیکی کردن زوجین در دوران قاعدگی مضر است؟
پاسخ:همانگونه که در دینمان این امر نهی شده است در مورد سلامتی تان هم این امر نهی شده و مضرات ان برای سلامتتان تایید شده است بررسی ها حاکی از افزایش همزمانی رابطه جنسی حین قاعدگی با افزایش میزان زمان و شدت خونریزی رحمی در زنان است

سوال:آیا رابطه جنسی حین قاعدگی به سلامتی ما آسیب میزند؟
پاسخ:سالم بودن یا ناسالم بودن چیزی (از نظر بهداشتی) دقیقاً به معنی حرام یا حلال بودن آن (از لحاظ شرعی) نیست. به این ترتیب توجه داشته باشید که در اینجا به این سوال پاسخ نمی دهیم که رابطه جنسی هنگام قاعدگی حلال یا حرام است بلکه صرفاً اثرات آن بر سلامت انسان را بررسی میکنیم.

این موضوع را میتوان از چند نظر بررسی کرد:
سوال:آیا قاعدگی باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری های مسری عفونی میشود؟
پاسخ:خون محیط مناسبی برای حضور و رشد و انتقال عوامل بیماریزاست. بنابراین درصورت آلودگی یکی از طرفین به یک عامل عفونی میکروبی یا ویروسی (مثل سوزاک، سیفیلیس، کلامیدیا و عامل ایدز و ویروس تب خال) امکان انتقال این عامل به دیگری در زمان قاعدگی افزایش می یابد. علاوه بر این قاعدگی ممکن است یکی از عوامل بیرون ریختن تب خال های تناسلی در زنان باشد.

در یک مطالعه در دانشگاه میشیگان بر اساس مصاحبه های انجام شده نشان داده شد که احتمال ابتلا به عفونت های کلامیدیایی با رابطه جنسی حین قاعدگی ارتباط مستقیم دارد. در مطالعه ای دیگر رابطه جنسی هنگام قاعدگی با افزایش احتمال خطر عفونت و التهاب لگنی همراه نبوده است. در هرحال باید توجه داشت اگر به فرض طرفین رابطه آلوده به عفونت نباشند. رابطه جنسی به خودی خود منجر به مشکل خاصی از این نظر نمی شود.

سوال:رابطه جنسی چه تاثیری بر مدت زما و شدت خونریزی در دوران قاعدگی دارد؟
پاسخ:گاهی ممکن است بدلیل افزایش انقباضات رحمی ناشی از ارگاسم (و اثر هورمون اکسی توسین) بافت در حال ریزش داخلی رحم سریعتر ریزش کند و قاعدگی زودتر از زمان مورد انتظار پایان یابد. در یک مطالعه در دانشگاهی در آتن در زنان نزدیک به سن یائسگی، بررسی ها حاکی از افزایش همزمانی رابطه جنسی حین قاعدگی با افزایش میزان زمان و شدت خونریزی رحمی در زنان بود.

افزایش خونریزی از علائمی است که ممکن است افراد بدین خاطر تشویق به برداشتن رحم در دوران نزدیک به یائسگی شوند. بعبارت دیگر احتمال داده شد که افرادی که حین قاعدگی اقدام به نزدیکی نمیکنند کمتر تحت عمل هیسترکتومی یا برداشتن رحم قرار میگیرند.

در یک مطالعه دیگر بر روی ۴۹۸ زن نازا آندومتریوز با احتمال داشتن رابطه جنسی حین قاعدگی رابطه مستقیم داشت. نظر بر این است که هیجانات جنسی و ارگاسم بعنوان یک فعالیت حرکتی میتواند به کاهش دردهای رحمی حین قاعدگی نیز کمک کند و به اصطلاح اثر سودمندی داشته باشد.

سوال:آیا رابطه جنسی دهانی حین قاعدگی امکان پذیر است؟
پاسخ:برخلاف تصور احتمالی شما زوج های زیادی هنوز مایل هستند حتی حین قاعدگی (بطرز محدودی) به رابطه جنسی دهانی ادامه دهند. صرفنظر از مسائل بهداشتی در مورد احتمال انتقال عوامل بیماریزا که قبلا به آن اشاره شد ظاهراً علت خاصی ندارد که آنها را از این کار منع کرد.

سوال:آیا در زمان قاعدگی نیاز به استفاده از مواد ضدبارداری وجود دارد؟
پاسخ:با توجه به اینکه احتمال بارداری در زمان قاعدگی نزدیک به صفر است زوج ها میتوانند بدون نگرانی از بابت بارداری ناخواسته اقدام به رابطه جنسی کنند و از این لحاظ نیازی به ضدبارداری مناسب نیست.

سوال:یا مردم بطور معمول هنگام قاعدگی اقدام به رابطه جنسی میکنند؟
پاسخ:بررسی ها نشان داده است که اقدام به رابطه جنسی حین قاعدگی چندان شایع نیست. احتمالاً پس زمینه های مذهبی، سنتی و فرهنگی مهمترین عوامل چنین ممانعتی بوده اند. برعکس مصرف الکل و ماریجوآنا، تشویق جفت به رابطه جنسی و افزایش میل جنسی حین قاعدگی از عوامل مهم منجر به رابطه جنسی حین قاعدگی بوده اند. نبود دانش و مهارتهای جنسی کافی برای ارضاء زوج بدون دخول ممکن است یکی از عوامل مهم بروز تنش های جنسی در یک رابطه عاطفی- جنسی نه چندان مستحکم در یک زوج و نتایج مربوط به آن (چون روابط جنسی غیررسمی با جفت دیگر) شود.
منبع: پورتال انهار - دکترسلام - پرسشکده
اخبار مرتبط:
حکم خوردن آلت مرد توسط همسرش از نظر مراجع تقلید
کاندوم چیست؟ نحوه استفاده از کاندوم زنانه و مردانه+عکس
معرفی و عکس انواع کاندوم مردانه