فروش آنلاین انواع بیمه نامه

معرفی بیمه بدنه

بیمه بدنه یکی از انواع بیمه های اتومبیل می باشد . بیمه بدنه بر خلاف بیمه شخص ثالث اجباری نمی باشد ولی هر فردی برای داشتن ایمنی و آسایش بیشتر در رانندگی توصیه می شود که بیمه بدنه داشته باشد. پوشش های اصلی بیمه بدنه آتش سوزی -صاعقه-انفجار می باشد که (آصا) نامیده می شود .اگر حوادث رانندگی به علت های زیر باشد وسیله نقلیه بیمه گذار بیمه بدنه می تواند از بیمه نامه خود خسارت دریافت نماید:

-حادثه کلی و یا موارد جزیی ( واژگونی و سقوط وسیله نقلیه ، برخورد اشیا به وسیله نقلیه):

اگر وسیله بیمه شده با یک جسم ثابت ویا متحرک برخورد کند و خسارتی ایجاد گردد و نیز خسارات ناشی از واژگونی و سقوط خودروی بیمه شده باشد نیز تحت پوشش بیمه نامه بدنه قرار می گیرد.

-حادثه در صورت آتش سوزی –صاعقه و انفجار :

اگر در اثر آتش سوزی ، صاعقه و انفجار خساراتی به وسیله نقلیه و لوازم یدکی وارد شود تحت پوشش بیمه بدنه می باشد.
-برخورد اشیا به وسیله نقلیه (وسیله در حالت سکون یا حرکت)

– سرقت کامل وسیله نقلیه:

اگر در اثر سرقت کل وسیله نقلیه و یا بخشی از آن به سرقت برود ، خسارات وارده را تحت پوشش قرار میدهد. البته باید میزان ارزش وسایل یدکی خودرو حتما در بیمه نامه آورده شود.

بیمه بدنه خودرو
مطابق آییننامه بیمه بدنه اتومبیل (آییننامه شماره 53؛ مصوب 9 اسفند 84)، بیمه بدنه، در حالت پایه برخی خسارات را پوشش میدهد. همچنین میتوان با خرید پوششهای اضافی برای بیمه بدنه، ریسک حوادث ناخواسته دیگری را که ممکن است پیش آید، پوشش داد. ضمناً طبق قانون جبران برخی خسارات توسط بیمه بدنه غیرممکن است.

جالب است بدانید بیمه بدنه تنها برای خودروها قابل خریداری نیستند! طبق قانون و بنا بر اساس آنچه در واقعیت رخ میدهد(!) بیمه بدنه نهتنها برای خودرو بلکه برای هواپیما، کشتی، کِشنده و ... نیز خریداری میشود.

ورود به صفحه فروش آنلاین بیمه بدنه اتومبیل

خسارتهایی که تحت پوشش بیمه بدنه نیستند

قانون، برخی از خسارات را در دستهبندی خسارات فرعی قرار میدهد و پوشش آنها را تنها مشروط به پرداخت هزینه جداگانه و خرید این خطرات میداند. پوششهای اضافی بیمه بدنه خودرو میتواند هزینه خسارات زیر را جبران کند و ریسک حوادث ناگهانی را کاهش دهد.

مطابق آییننامه بیمه بدنه اتومبیل، خسارات فرعی عبارتند از:

بیمه بدنه خسارت ماشین بر اثر بلایای طبیعیخسارات ناشی از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و ...
بیمه بدنه ماشین مسابقهزیانهایی که به علت استفاده خودرو در مسابقات اتومبیلرانی یا تستهای سرعت به آن وارد میشود.
بیمه بدنه پوشش حمل مواد اسیدیخسارات ناشی از حمل مواد اسیدی، منفجره و اشتعالزا البته درصورتیکه خودرو به عنوان یک خودرو برای حمل مواد اشتعالزا یا ... بیمه بدنه شده باشد، این خسارات توسط بیمهگر پوشش داده میشوند.
بیمه بدنه پوشش پاشیدن مواد شیمیاییخسارات ناشی از پاشیده شدن رنگ، اسید و مواد شیمیایی روی بدنه خودرو
بیمه بدنه پوشش سرقت خودروسرقت جزئی خودرو (سرقت لوازم و قطعات خودرو)

بیمه بدنه پوشش استهلاکزیان ناشی از کاهش ارزش خودرو؛ حتی اگر این کاهش قیمت به دلیل وقوع خطراتی باشد که بیمهگر به پوشش آنها متعهد شده است. برای مثال اگر در اثر پاشیدن یک ماده شیمیایی به خودرویی که دارای بیمه بدنهای با پوشش خطرات ناشی از پاشش مواد شیمیایی باشد قیمت خودرو افت پیدا کند، بیمهگر تنها به جبران خسارت ناشی از پاشیدن ماده شیمیایی به بدنه خودرو میپردازد و خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را پوشش نمیدهد. برای پوشش دادن این مورد می‎توان از پوشش حذف استهلاک استفاده کرد.

بیمه بدنه پوشش خسارت توقفخسارتی که در اثر عدم امکان استفاده از خودرو به دلیل بروز اتفاقات تحت پوشش بیمه بدنه به وقوع میپیوندد؛ بنابراین درصورتیکه برای مدتی نتوان از خودرویی که زیر آوار مانده است استفاده کرد، شرکت بیمه تعهدی در قبال خسارتی که به بیمهگر در اثر عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه وارد میشود، ندارد؛ مگر اینکه پوشش هزینه توقف خریداری شده باشد.

بیمه بدنه پوشش ترانزیتپوشش ترانزیت نوع دیگری از پوشش فرعی است. این پوشش برای خودروهایی استفاده میشود که از کشور خارج میشوند؛ چراکه بیمهنامه بدنه تنها خساراتی را پوشش میدهد که در داخل ایران دچار حادثه شوند. با خرید این پوشش در صورت وقوع خسارت خارج از ایران نیز بیمهگر در قبال پرداخت خسارت متعهد میشود.

بیمه بدنه پوشش نواسانات بازارنوسانات بازار نیز در خسارات فرعی بیمه بدنه قابل پوششدهی است. سرمایه تحت پوشش بیمه بدنه بر اساس نرخ روز وسیله نقلیه تعیین میشود. با خرید این پوشش درصورتیکه ارزش خودرو بالا برود، سرمایه مورد بیمه نیز افزایش مییابد. در غیر این صورت اگر برای مثال خودرویی که ارزش مالی آن در بازار افزایش یافته است دچار سرقت کلی شود شرکت بیمه متعهد به پرداخت %80 نرخ اولیه خودرو است.

بیمه بدنه شکسته شدن شیشه خودروشکسته شدن شیشه در اثر سرما نیز در حالت عادی تحت پوشش خسارات اصلی بیمه بدنه نیست؛ اما با خرید این پوشش اضافی شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت ناشی از این حادثه متعهد میشود.

بیمه بدنه پوشش هزینه رفت و آمددر صورتیکه خودور در اثر خطرات تحت پوشش بیمه بدنه به نحوی آسیب ببیند که بیمهگزار امکان استفاده از خودروی خود را نداشته باشد، با خرید پوشش هزینه رفتوآمد میتواند بخشی از این هزینه را از شرکت بیمه دریافت کند.

بیمه بدنه پوشش حذف فرانشیزفرانشیز یکی از مباحث مهم در بیمه بدنه است که به آن خواهیم پرداخت. به صورت خلاصه فرانشیز درصدی از خسارت است که پرداخت آن بر عهده شخص بیمهگزار است. برای مثال فرانشیز پوشش سرقت کلی %20 است بدین معنا که در صورت سرقت شدن خودرو شرکت بیمه تنها %80 ارزش خودرو را میپردازد.

بیمه بدنه پوشش کشیدن میخدر صورتیکه بر بدنه خودرو میخ یا اجسام نوکتیزی کشیده شود شرکت بیمه هزینه خسارت را پرداخت نمیکند مگر اینکه بیمهگزار این پوشش را خریداری کرده باشد.

همانطور که ذکر شد، خسارتهای فوق از جمله خسارتهایی هستند که بیمهگزار میتواند بسته به شرکت بیمهای که برای خودرو خود انتخاب میکند، با خرید پوششهای اضافی رفع کند. توجه به این نکته لازم است که لزوماً همه شرکتهای بیمه، همه پوششهای بیمه بدنه را ارائه نمیکنند. از این نظر، نمیتوان انتظار داشت که با مراجعه تصادفی به هر شرکتی، بتوان هر نوع بیمه بدنهای را خریداری نمود.

خسارتهایی که با خرید بیمه بدنه پوشش داده نمیشوند

فلسفه اصلی شکلگیری انواع و اقسام محصولات بیمهای، کاهش ریسک است. رانندهای که بیمه شخص ثالث میخرد، حداقل ریسکی را که مطابق قانون جاری کشور ملزم به پوشش آن است، مدیریت میکند. شخصی که بیمه بدنه میخرد، ریسک بیشتری را تحت پوشش قرار میدهد؛ ریسکی که پوشش آن از نظر خریدار بیمه بدنه، ارزش وجه پرداختی برای خرید بیمه بدنه را دارد. بیمه مرکزی که به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر شرکتهای بیمه در ایران فعالیت دارد، مجوز پوشش هر نوع خطری را به شرکتهای بیمه نمیدهد. خسارتهایی که طبق آییننامه بیمه بدنه، نمیتوانند توسط شرکتهای بیمه پوشش داده شوند عبارتند از:

بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه پوشش جنگ : خسارتهایی که به موجب جنگ، شورش، حمله یا اعتصاب به خودرو وارد میشوند.

بیمه بدنه پوشش انفجار هسته ای : خسارتهایی که ناشی از انفجارهای هستهای هستند.

بیمه بدنه خسارت عمدی : خسارتهایی که به صورت عمدی توسط بیمهگزار، ذینفع یا راننده خودرو به آن وارد میشوند؛ طبق تعریف، ذینفع، فردی است که نام وی مطابق درخواست بیمهگزار، در بیمهنامه درج میشود و خسارت به وی پرداخت میشود.

بیمه بدنه خسارت فرار از پلیس : خسارتهایی که در حین فرار از پلیس برای خودرو پیش میآید؛ البته درصورتیکه گریز از پلیس توسط فردی باشد که به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مالک خودرو، اصطلاحاً خودرو را تصرف کرده باشد، بیمهگر خسارات وارده را پوشش میدهد.

بیمه بدنه بدون گواهی نامه : خسارتهایی که توسط رانندهای بدون گواهینامه رانندگی به خودرو وارد است. درصورتیکه فرد گواهینامه رانندگی نداشته باشد یا گواهینامه آن باطل شده باشد بیمه بدنه خسارت وارده به خودرو را پوشش نمیدهد؛ همچنین درصورتیکه موضوع گواهینامه فرد با خودرو یا وسیله نقلیه که آن را میرانده است هماهنگ نباشد، بیمهگر خسارتی پرداخت نمیکند. برای مثال، درصورتیکه فردی با گواهینامه رانندگی لیفتراک، راننده یک خودروی سواری دارای بیمه بدنه باشد، بیمهگر، خسارتی را متقبل نمیشود.

بیمه بدنه خسارت ناشی از مصرف روان گردان : خسارتهای ناشی از حوادثی که علت وقوع آن، استفاده از مشروبات الکلی، مواد روانگردان یا مخدر باشد.

بیمه بدنه پوشش کشیدن میخ : خسارتی که در اثر بکسل کردن وسیله نقلیه دیگری به خودرو وارد میشود؛ بیمهگر، در قبال خودروهایی که بکسل کردن، جزو موضوعات بیمهای آنها است و اصول و مقررات ایمنی توسط آنها رعایت شده است، متعهد به پرداخت خسارت است.

بیمه بدنه پوشش کشیدن میخ : خساراتی که به دلیل حمل بار بیش از حد به خودرو وارد میشود.

تخفیفهای بیمه بدنه

شرکتهای بیمه متقاضیان بیمه بدنه را شامل تخفیفهای گوناگونی میکنند. علاوه بر تخفیفهای ثابت بعضی از شرکتها بهصورت دورهای هم تخفیفهایی ارائه میدهند. تخفیفهایی که شرکتهای بیمه ممکن است ارائه دهند عبارت است از:

تخفیفات بیمه بدنه خودرو
هیئت علمی
بعضی از شرکتهای بیمه به اعضای هیئت علمی دانشگاهها تخفیفهایی هنگام خرید بیمه بدنه ارائه میدهند.

ایثارگری
ایثارگران میتوانند از بعضی از شرکتهای بیمه هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف دریافت کنند.

منطقه آزاد
ساکنان مناطق آزاد میتوانند از بعضی از شرکتهای بیمه هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف بگیرند.

دارندگان تخفیف بیمه بدنه
کسانی که بیمه بدنه خود را میخواهند تمدید کنند اگر سابقه عدم خسارت بیمه بدنه داشته باشند میتوانند از آن هنگام خرید بیمه بدنه استفاده کنند و از تخفیفهایی بهرهمند شوند.

دارندگان بیمه شخص ثالث
بعضی از شرکتها به بیمهگزاران بیمه شخص ثالث خود هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف میدهند.

دارندگان بیمه عمر
بعضی از شرکتها به بیمهگزاران بیمه عمر خود نیز تخفیفهایی هنگام خرید بیمه بدنه میدهند.

دارندگان حساب بلندمدت
درصورتیکه فرد متقاضی بیمه بدنه در بانک مربوط به شرکت بیمهای که درخواست بیمه بدنه را دارد، حساب سپرده بلندمدت داشته باشد ممکن است شرکت بیمه تخفیفهایی برای وی در نظر بگیرد. برای مثال فرض کنید فردی متقاضی بیمه بدنه سامان باشد و در بانک سامان حساب سپرده بلندمدت داشته باشد.

خودرو صفرکیلومتر
بعضی از شرکتهای بیمه هنگام خرید بیمه بدنه برای خودروهای صفرکیلومتر تخفیف در نظر میگیرند.

خودرو وارداتی
خودروهای وارداتی هم در برخی از شرکتهای بیمه مشمول تخفیفهایی هنگام خرید بیمه بدنه میشود.

مهلت پرداخت خسارت بیمه بدنه توسط بیمه گر چقدر است؟

پس از آنکه میزان خسارت قابل پرداخت به تأیید برسد و مدارک لازم تکمیل شود، بیمهگر 15 روز مهلت دارد تا خسارت بیمهگزار را پرداخت کند. این مهلت، در مورد سرقت 60 روز است. این 60 روز از زمان اعلام خسارت به بیمهگر آغاز میشود.

در زمان خرید بیمه بدنه، یکی از اطلاعاتی که از بیمهگزار دریافت میشود، ارزش روز وسیله نقلیه است. درصورتیکه به هر دلیلی، ارزش خودرو در زمان وقوع حادثه، بیشتر از ارزش اعلامشده در بیمهنامه باشد، بیمهگر متناسب با مبلغ زمانی که وسیله نقلیه بیمه شده است، مسئول جبران خسارت خواهد بود. مغایرت قیمت روز خودرو در زمان حادثه با قیمت اولیه بیمهشده یا میتواند به دلیل خرید ناآگاهانه و کارشناسی نهچندان دقیق خودرو رخ داده باشد یا به هر دلیل دیگری؛ مثلاً ممکن است مانند آنچه در سالهای اخیر رخ داده است به علت نوسانات بازار قیمت خودرو به صورت غیرقابل پیشبینی افزایش یابد.

تعهدات بیمه گزار در خرید بیمه بدنه چیست؟

بیمه بدنه در حقیقت قراردادی است که بین شرکت بیمه (بیمه گر) و یک فرد حقیقی یا حقوقی (بیمه گزار) منعقد میشود؛ بنابراین چندان عجیب نیست که مانند هر قرارداد دیگری، تعهدات یکطرفهای داده نشود و علاوه بر آنکه شرکت بیمه متعهد به جبران خسارات مختلفی میشود، بیمه گزار نیز به رعایت برخی اصول متعهد می شود.

1.رعایت اصل حسن نیت

در فرآیند خرید بیمه بدنه، اطلاعات مختلفی توسط متقاضی خرید به شرکت بیمه ارائه میشود که برخی از این اطلاعات، مهم و حیاتی و برخی دیگر غیرحیاتی هستند و اهمیت چندانی ندارند. شرکتهای بیمه بنا بر قانون، اصل را بر حسن نیت میگذارند. البته بنا بر قانون و آنچه در واقعیت رخ میدهد، صدور بیمه بدنه، صرفاً بعد از کارشناسی توسط نماینده بیمه صورت میگیرد و این موضوع نشان میدهد عملاً شرکتهای بیمه به هر دادهای که توسط مشتری ارائه میشود اعتماد چشمبسته نمیکنند.

فراتر از ذکر کلیشههای همیشگی درباره رعایت اصول اخلاقی، توجه به این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است که مطابق قانون، درصورتیکه بیمهگزار مطلبی را از دید شرکت بیمهگر پنهان کند یا بر خلاف واقعیت اظهار کند، حتی اگر مطلب کتمانشده یا خلاف واقع اظهارشده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخی که منعقد شده است، باطل میشود.

2.پرداخت مبلغ بیمه

یکی از بدیهیترین تعهدات بیمهگزار نسبت به شرکت بیمه، پرداخت حق بیمه است. در عمل این موضوع شامل بیمهنامهای که به صورت نقدی خریداری میشود، نیست. مطابق قانون، در مورد بیمهنامههایی که به صورت اقساطی خریداری میشود، در صورتی که مشتری از پرداخت اقساط خود خودداری کند، بیمهگر میتواند بیمه را فسخ کند. حال، در صورتی که بیمهگر به هر دلیلی بیمه را به دلیل عدم پرداخت اقساط، فسخ نکرده باشد، در هنگام بروز حادثه، پرداخت خسارت بر مبنای شرایط خصوصی مندرج در بیمهنامه صورت میگیرد.

3.اعلام تشدید خطر

هنگام خرید بیمه بدنه، بیمهگزار شرایط خودروی خود را به بیمهگر اعلام میکند. مثلاً کاربری وسیله نقلیه خود را سواری شخصی یا برای حمل مواد اشتعالزا معرفی میکند. این نوع اطلاعات، شرایطی را که یک خودرو از نظر ریسک (یا همان خطر!) دارد، برای شرکت بیمه مشخص میکند. حال درصورتیکه شرایط در طول مدت بیمه تغییر کند و پرریسکتر شود، بیمهگزار موظف است این شرایط را قبل از وقوع خسارت به شرکت بیمه اعلام کند؛ در این صورت شرکت بیمه با بازنگری نرخ بیمه، حق بیمه اضافهای را متناسب با خطر برای مدتی که تا سررسید بیمهنامه باقی مانده است، مطالبه میکند. درصورتیکه بیمهگزار این مبلغ مابهتفاوت را پرداخت ننماید، قرارداد بیمه فسخ میشود. حال درصورتیکه بعد از وقوع خسارت، مشخص شود خودرو در شرایط خطر نامتعارفی قرار داشته است، بیمهگر میتواند خسارت را بر اساس نسبت حق بیمه اولیه به حق بیمه شرایط جدید، پرداخت نماید.

4.اعلام نمودن خسارت

طبعاً افراد به این دلیل بیمه بدنه یا هر بیمه دیگری را خریداری میکنند که در هنگام بروز حادثه از آن استفاده کنند. طبق قانون، در صورت بروز حادثه، بیمهگر موظف است حداکثر تا 5 روز کاری از تاریخ رخداد حادثه، به یکی از مراکز پرداخت خسارت مراجعه کند یا حداقل از طریق پست سفارشی این موضوع را اطلاعرسانی نماید.

علاوه بر این، بیمهگزار باید مدارک لازم و سایر اطلاعات راجع به حادثه و خسارت واردشده به خودرو راکه از وی خواسته میشود، در اختیار بیمهگر قرار دهد. اگر بیمهگزار از ارائه هر یک از موارد مذکور خودداری کند، بیمهگر میتواند ادعای خسارت وی را رد کند. البته درصورتیکه بیمهگزار به دلایلی موجه از ارائه اطلاعات خودداری کرده باشد، جای نگرانی وجود ندارد و شرکت بیمه خسارت وی را پرداخت میکند.

5.اظهارات غیرواقعی

همانطور که گفته شد، در خرید بیمه و اطلاعاتی که بیمه گزار به شرکت بیمه ارائه میدهد، اصل بر حسن نیت است. در هر صورت، اگر بیمه گزار به قصد تقلب و فریب شرکت بیمه، اطلاعات جعلی یا نادرستی به شرکت بیمه ارائه کند، بیمه گر میتواند هیچگونه خسارتی به بیمه گزار پرداخت نکند.

6.اجتناب از وقوع حادثه یا توسعه خسارت

درست است که در صورت سرقت خودرو یا وقوع تصادف برای آن یا حوادث دیگری که تحت پوشش بیمه بدنه خودرو هستند، شرکت بیمه خسارت بیمه گزار را جبران میکند اما طبق قانون بیمه گزار موظف است احتیاطهای لازمی را که هر کس عرفاً از خودروی خود میکند، انجام دهد.

درصورتیکه ثابت شود بیمه گزار عمداً، اقدامات احتیاطی لازم را انجام نداده است، بیمه گر میتواند با این استدلال که بیمه گزار نسبت به مراقبت از مال خود قصور کرده است، خسارت پرداختی به وی را کاهش دهد.

7.اجتناب از جابهجایی خودرو

در صورت وقوع حادثه، بیمه گزار جز در مواردی که مأمور انتظامی دستور جابه جایی وسیله نقلیه را می دهد، نباید خودروی خود را جابه جا کند.

8.تعمیر خودرو بدون هماهنگی با بیمه گر

بیمه گزار نباید بدون هماهنگی با بیمه گر و پیش از نهایی شدن مراحل پرداخت خسارت، خودروی خود را تعمیر کند؛ در غیر این صورت، شرکت بیمه میتواند روند پرداخت خسارت به وی را با مشکل مواجه سازد.

فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه گر (شرکت بیمه)

درصورتیکه
متقاضی قسطی بیمه بدنه، اقساط خود را به موقع نپردازد.
خطری که برای خودرو پیشبینی میشود، تشدید شود (مگر اینکه توافقی برای پرداخت مابهالتفاوت صورت گرفته باشد.)
بیمهگزار سهواً یا عمداً اطلاعاتی را خلاف واقع اعلام کرده باشد؛ بهویژه در شرایطی که اظهارات خلاف واقع، در ارزیابی ریسک مؤثر باشد.
بیمهگر میتواند بیمه بدنه را فسخ کند.

فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه گزار (مشتری)

در صورتی که
فعالیت بیمهگر به هر دلیلی متوقف شود.
ریسک بیمه کاهش یابد اما شرکت بیمه حاضر به بازگرداندن مابهتفاوت مبلغ پرداختی برای خرید بیمه بدنه به بیمهگزار نباشد.
بیمهگزار میتواند قرارداد بیمه بدنه خود را فسخ کند.

درصورتیکه بیمهگزار بخواهد به هر دلیلی، جز دو علت فوق بیمه بدنه خود را فسخ نماید، بیمهگر حق بیمه را به صورت کوتاهمدت حساب میکند و مابقی مبلغ حق بیمه را به بیمهگزار پرداخت مینماید.

شرایطی که بیمه بدنه به خودی خود فسخ میشود!

علاوه بر شرایطی که در آن بیمه بدنه از طرف بیمهگر یا بیمهگزار فسخ میشود، شرایطی وجود دارد که در آن، بیمه بدنه به خودی خود فسخ میشود. این شرایط، هنگامی رخ میدهد که خودرو به علت وقوع حادثهای که جزو محدوده پوششدهی بیمه بدنه نیست، از بین برود.

چگونه بیمه بدنه خودروی خود را فسخ کنیم؟

فسخ بیمه بدنه چه از سمت بیمهگر باشد چه از سمت بیمهگزار باید به صورت کتبی صورت گیرد و به صورت رسمی به طرف مقابل اعلام شود. بعد از اعلام رسمی فسخ به طرف مقابل، بیمه بدنه کماکان تا ده روز اعتبار دارد. پس از فسخ بیمه بدنه (از سمت بیمهگر یا بیمهگزار یا به خودی خود)، ارزش بیمه بدنه تا تاریخ سررسید که در قانون اصطلاحاً حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامیده میشود، به صورت روزشمار حساب میشود و به بیمهگزار بازگردانده میشود؛ مگر آنکه

-بیمهگزار حق بیمه را به موقع نپرداخته باشد (در خرید قسطی بیمه بدنه)
-بیمهگزار و بیمهگر در مورد تشدید خطر به توافق نرسیده باشند.
-بیمهگزار سهواً یا عمداً در ارائه برخی اطلاعات صادق نبوده باشد.
-بیمهگر علیرغم کاهش ریسک، حاضر به ارائه تخفیف بیمهگزار نشده باشد و به همین دلیل، بیمهگزار بیمه بدنه خود را فسخ کرده باشد.
-بیمهگر فعالیت خود را به هر دلیلی متوقف کرده باشد و به همین دلیل، بیمهگزار مجبور به فسخ بیمه بدنه خود شده باشد.
-به علت وقوع حوادثی که در حوزه پوشش بیمه بدنه نبوده است، بیمهنامه بدنه خودرو به خودی خود فسخ شده باشد.

در هنگام فروش خودرو، بیمه بدنه را چگونه فسخ کنیم؟

در هنگام فروش خودرو، میتوان بیمه بدنه را فسخ و باقی حق بیمه بدنه را تا تاریخ سررسید از بیمهگر دریافت کرد. همچنین درصورتیکه بیمهگزار بخواهد میتواند بیمه بدنه خودروی خود را به مالک جدید بسپارد و تعهدات شرکت بیمه در قبال مالک جدید ادامه پیدا کند.

نکته مهمی که در این میان مطرح است آن است که در صورت انتقال مالکیت خودرو، بیمهگر هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارتهای واردشده در مقابل مالک جدید ندارد؛ بنابراین درصورتیکه هنگام خرید خودرو، فروشنده اصرار بر آن کند که میتوان خسارت واردشده به خودرو را از طریق بیمه بدنه دریافت کرد، خریدار نباید این موضوع را قبول کند؛ چراکه بیمه بدنه متعلق به شخص است نه خودرو.

خسارت بیمه بدنه را چگونه دریافت کنیم؟

خسارت واردشده به خودرویی که دارای بیمه بدنه است، اصطلاحاً میتواند خسارت کلی یا جزئی باشد. خسارت کلی، هنگامی به وقوع میپیوندد که خودرو دچار خسارتی جبرانناپذیر شود. به طور دقیق، هنگامی که خودرو به سرقت رود و تا 60 روز پیدا نشود یا زمانی که مجموع هزینههای تعمیر و تعویض قسمتهای زیاندیده خودرو به همراه هزینههای نجات از سه چهارم قیمت روز خودرو در هنگام حادثه بیشتر باشد.

خسارت کلی

هنگامی که خسارت کلی رخ میدهد، ارزش بازیافتی احتمالی و کسوراتی که در قرارداد بیمه مقرر شده است، کسر میشود و هزینه متعارف نجات و حمل خودرو به آن اضافه میشود؛ به شرطی که از کل سرمایه بیمهشده بیشتر نشود.

ارزش بازیافتی خودرو توسط بیمهگر معین می‎شود. حال درصورتیکه بیمهگزار با ارزش تعیینشده موافقت نکند، بیمهگر پس از تملک خودرو، با کسر فرانشیز بیمه بدنه و سایر کسورات قانونی به همراه هزینههای متعارف نجات و حمل مبلغ باقیمانده را به بیمهگزار پرداخت میکند.

پس از آنکه خسارت کلی به بیمهگزار پرداخت شود، قرارداد بیمه تمام میشود. درصورتیکه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد، حق بیمه باقیمانده تا تاریخ سررسید به بیمهگزار بازگردانده میشود.

اگر تا یک سال بعد از آنکه خسارت وسیله نقلیه سرقتشده پرداخت شد، پیدا شود، بیمهگر موظف است پس از فروش خودرو، سهم بیمهگزار را از مبلغ دریافتشده با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر نموده است به وی بپردازد.

خسارت جزئی

هر خسارتی که کلی نباشد، جزئی محسوب میشود. ملاکی که با توجه به آن خسارت جزئی تعیین میشود، هزینه تعمیر است که شامل دستمزد، قیمت روز لوازم پس از کسر استهلاک و فرانشیز بیمه بدنه میشود. ضمناً هزینه نجات و حمل تا حد مقرر به بیمهگزار پرداخت میشود.

مهلت پرداخت خسارت بیمه بدنه توسط بیمهگر چقدر است؟

پس از آنکه میزان خسارت قابل پرداخت به تأیید برسد و مدارک لازم تکمیل شود، بیمهگر 15 روز مهلت دارد تا خسارت بیمهگزار را پرداخت کند. این مهلت، در مورد سرقت 60 روز است. این 60 روز از زمان اعلام خسارت به بیمهگر آغاز میشود.

در زمان خرید بیمه بدنه، یکی از اطلاعاتی که از بیمهگزار دریافت میشود، ارزش روز وسیله نقلیه است. درصورتیکه به هر دلیلی، ارزش خودرو در زمان وقوع حادثه، بیشتر از ارزش اعلامشده در بیمهنامه باشد، بیمهگر متناسب با مبلغ زمانی که وسیله نقلیه بیمه شده است، مسئول جبران خسارت خواهد بود. مغایرت قیمت روز خودرو در زمان حادثه با قیمت اولیه بیمهشده یا میتواند به دلیل خرید ناآگاهانه و کارشناسی نهچندان دقیق خودرو رخ داده باشد یا به هر دلیل دیگری؛ مثلاً ممکن است مانند آنچه در سالهای اخیر رخ داده است به علت نوسانات بازار قیمت خودرو به صورت غیرقابل پیشبینی افزایش یابد.

آیا بیمه بدنه خارج از کشور هم خسارات را پوشش میدهد؟

مطابق قانون، پوششهای قرارداد بیمه بدنه به صورت پیشفرض مربوط به خسارتهایی است که در محدوده جغرافیایی کشور رخ میدهد. البته با خرید پوشش اضافی ترانزیت میتوان بیمهگر را نسبت به حوادث خارج از کشور متعهد کرد.