در حال دریافت, لطفا صبور باشید ...loading

منظور از نهی و بازدارندگی نماز از گناه د